ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คณิตศาสตร์ช่างยนต์
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "คณิตศาสตร์ช่างยนต์" เป็นวิชาที่ศึกษาและคำนวณระบบต่างๆ ของรถยนต์หรือยานยนต์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แก่ ระบบหน่วยที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งต้องเป็นหน่วยเดียวกันจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อคำนวณหางานกำลังงาน และพลังงานของเครื่องยนต์ และการหาแรงม้าจริง ๆ ของเครื่องยนต์จากเครื่องทดสอบระบบส่งกำลัง ซื่งเป็นการคำนวณหาแรงกดและแรงบิดของชุดคลัตช์ ที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์ และการคำนวณหาอัตราทดแรงบิดของกระปุกเกียร์และเฟืองท้ายในการส่งกำลังที่ตำแหน่งเกียร์ต่างๆ     รวมทั้งเครื่องล่างรถยนต์ที่ประกอบด้วยระบบรองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าความแข็งของโช้กอัปและสปริง การคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงของมวลและระบบบังคับเลี้ยว การคำนวณหาแรงที่กดลงไปยังแหนบในการขับเคลื่อนล้อหลังแบบฮอตคิสและระบบเบรก เพื่อคำนวณหาแรงกดของผ้าเบรกแบบดิสก์เบรกและความเร็วรถยนต์ เพื่อคำนวณหาความเร็วของรถยนต์ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องยนต์ อัตราทดเกียร์และเฟืองท้าย และขนาดของยางและกระทะล้อ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ