ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือ "ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหา มีรูปประกอบคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และสามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน หรือค้นคว้าเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการทำงานของวงจรนิวแมติกส์ การออกแบบวงจรให้ทำงานตามความต้องการ ประกอบด้วยวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน ระบบนิวแมติกส์ประสมไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วย PLC การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาในระบบนิวแมติกส์ พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ ปั๊มและวาล์วควบคุมต่างๆ ตลอดจนการออกแบบวงจรและการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ในระดับอุดมศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป