ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 2