รายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการอ่านประจำปี 2563 กิจกรรม “รักการอ่านผ่าน E-Book”

รายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการอ่านประจำปี 2563
กิจกรรม “รักการอ่านผ่าน E-Book”
งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ระดับปวช.
ลำดับ ชื่อ -สกุล ห้อง เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ
1 น.ส. วรกานต์ เมืองมาหล้า ชพบ.63.2 098-8848836 รางวัลชนะเลิศ
2 น.ส. จิรัชยา ฝันแปง ชพบ.63.1 - รองชนะเลิศอันดับ1
3 น.ส. สุธิดา สุวรรณ ชพบ.63.2 085-6223785 รองชนะเลิศอันดับ2
4 น.ส. วันสิริ ทาหลี ชพบ.63.2 067-2753451 ชมเชย
5 น.ส. สุธาสินี เวียงไชย ชพบ.63.2 061-9471276 ชมเชย
6 น.ส. สุภัทรตรา ราชเจริญ ชพบ.63.2 093-1755537 ชมเชย
7 น.ส. ยุวนันต์ ปันวิชัย ชพบ.63.2 090-2499040 ชมเชย
8 น.ส. ปนัดดา คำปากูล ชพบ.63.1 065-0605604 ชมเชย
9 น.ส. กานต์สินี บุญช่วย ชพบ.63.1 082-1963682 ชมเชย
10 น.ส. ศิริประกา เสมมีสุข ชพบ.63.2 098-5585823 ชมเชย
11 น.ส. สโรชา สุริยะวงศ์ ชพบ.63.2 061-3139926 ชมเชย
ระดับปวส.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้อง เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ
1 น.ส. อรปรียา ไชยศาสตร์ สบบ.63.1 065-2375545 รางวัลชนะเลิศ
2 น.ส. นัชชา จันมะโน สบบ.63.1 063-1142306 รองชนะเลิศอันดับ1
3 น.ส. นงลักษณ์ จันทรมณฑล สบบ.63.1 082-8975324 รองชนะเลิศอันดับ2
4 น.ส. อลิษา เครือทิพย์ สบบ.63.1 062-1099759 ชมเชย
5 น.ส. นริศรา สานะวงศ์ สบบ.63.1 093-9871297 ชมเชย
6 น.ส. ปิยพร พรมมงคล สบบ.63.1 092-5869981 ชมเชย
7 น.ส. พิระดา ใจนันตา สบบ.63.4 - ชมเชย
8 น.ส. มัทนา ฟักแก้ว สทส.63.1 - ชมเชย
9 น.ส. วีรยา จันทร์แปงเงิน สบบ.63.2 - ชมเชย
10 นาย กฤติมา รักวงศ์ สคค.62.1 - ชมเชย
11 น.ส. ณัฐกาญจน์ กันทา สบบ.63.2 - ชมเชย